Orzełek StrzeleckiZwiązek Strzelecki “Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza reaktywowany został w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu strzeleckiego, działających w Polsce w latach 1989-1991, określając się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego “Strzelec”, którego  Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:

- działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;

- wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej;

- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;

- uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;

- popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.

Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:

  • systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego;
  • comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone w jednostkach strzeleckich z wykorzystaniem obiektów własnych, bazy jednostek wojskowych, szkół, klubów osiedlowych itp.
  • centralne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane w oparciu o obiekty jednostek wojskowych, poligonów, Aeroklubów – o charakterze szkolenia wojskowego i instruktorsko-metodycznym dla młodzieży i instruktorów;
  • centralne obozy spadochronowe;
  • letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie;
  • szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych;
  • zajęcia teoretyczne i gry terenowe;
  • udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym;
  • marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
  • spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego.

Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ramach Związku działa również ruch orlęcy skupiający młodzież szkolną w wieku od 11 do 16 lat.


POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE

Numer KRS: 0000114650

REGON: 012617582