Samodzielna Jednostka Strzelecka 3053 Nysa

S T A T U T

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Samodzielna Jednostka Strzelecka 3053 Nysa,  zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby fizyczne i prawne w celu realizacji zadań ujętych w niniejszym statucie.

 

§ 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w Nysie ul. Armii Krajowej 19, 48-300 Nysa.

 

§ 3

 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją proobronną działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 t.j. z późn. zm.), oraz niniejszego statutu, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

 1.  1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód będzie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2.  2.    Zakres prowadzonej działalności określa niniejszy statut.

 

 

Rozdział II

 

Cele, metody i środki działania

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

a)   wspieranie działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   promocja idei obrony terytorialnej i powszechnej samoobrony,

c)   działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,

d)   działanie na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 1. Pomoc w działalności Związkowi  Strzeleckiemu Strzelec Organizacji Społeczno-        Wychowawczej, stowarzyszeniu wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114650 oraz innym organizacjom  które nawiązują do powstałego w 1910 roku w Galicji Związku Strzeleckiego.
 2. Działanie w zakresie zdrowia i kultury fizycznej.

a)       upowszechnianie kultury fizycznej,

b)       upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

c)       upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży;

d)       upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia;

e)       uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

a)       zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii,

b)       przeciwdziałanie uzależnieniom,

c)       propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

d)       kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność.

 1. Pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych.

a)       kultywowanie szacunku dla tradycji niepodległościowej,

b)       kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej,

c)       pomoc Polonii i Polakom za granicą,

d)       działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych za działanie na rzecz

niepodległego bytu Państwa Polskiego,

e)       działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f)        ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 1. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,  poprzez:

a)       edukację obywatelską,

b)       uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,

c)       przekazywanie, popularyzacja wiedzy historycznej,

d)       promowanie wolontariatu.

 1. Działanie wspomagające rozwój demokracji.

a)       wspieranie i upowszechnianie zasad transparentności administracji publicznej,

b)       działanie na rzecz  rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

c)       rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

d)       wspieranie inicjatyw obywatelskich,

e)       promowanie i działalność na rzecz integracji europejskiej, oraz  praw i wolności

obywatelskich.

 1. Działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o

broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz.

549).

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1.  1.   Pomoc  w prowadzeniu całorocznej działalności podmiotom ujętym w § 8 pkt. 3 poprzez prowadzenie i organizowanie:

a)     świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,

b)     wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,

c)     wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

d)     działalności  wydawniczej i informacyjnej,

e)     szkoleń w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,

f)      obchodów i uroczystości patriotycznych narodowych, religijnych,

g)     przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,

h)     zawodów sportowych i  obronnych.

 1.  2.   Pomoc  w prowadzeniu całorocznej działalności podmiotom ujętym w § 8 pkt. 3 poprzez, nieodpłatną obsługę prawną, finansowo – księgową,  zależnie od potrzeb podmiotów określonych w § 8 pkt. 3  i zasobów materiałowo kadrowych Stowarzyszenia.
 2.  3.   Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa.
 3.  4.   Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego, oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
 4.  5.   Kształcenie kadry instruktorskiej.
 5.  6.   Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju.
 6.  7.   Prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.
 7.  8.   Popularyzacja turystyki krajowej poprzez:

a)     organizowanie prelekcji i odczytów,

b)     organizowanie rajdów wycieczek i obozów.

 1.  9.   Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska.
 2.  10.          Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
 3.  11.          Prowadzenie w/w działalności także dla osób nie zrzeszonych w stowarzyszeniu i podmiotach ujętych w § 8 pkt. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

 

§ 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 

§ 11

 

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemiec, który nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  który:

a)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)  korzysta z pełni praw publicznych,

c)  utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

d)  deklaruje chęć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e)  złożył deklarację członkowską.

 

§ 12

 

Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowoprzyjęty członek opłaca składki od momentu, w którym został przyjęty.

 

 

§ 13

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)       uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,

b)       zgłaszaniu propozycji wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

c)       uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

d)       korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia,

e)       członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo głosu na Walnych Zebrania Członków.

 

§ 14

 

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i deklarują pomoc materialno-finansową dla Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:

a)        uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach

Stowarzyszenia,

b)        zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,

c)        korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia,

d)        Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa głosu na Walnych Zebrania Członków.

 

§ 15

 1. Członkami Honorowymi  mogą być osoby fizyczne, które:

a)     były członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Strzeleckiego przed dniem 1 września 1939 roku,

b)     były członkami Związku Strzeleckiego przed dniem 1 września 1939 roku.

i popierają cele Stowarzyszenia, oraz zadeklarowali chęć wstąpienia.

 1.  Uchwałę o przyjęciu członka honorowego podejmuje Zarząd w uroczystej formie.
 2. Członkowie honorowi mają prawo do:

a) uczestnictwa bezpośrednio w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków i propozycji władzom Stowarzyszenia,

 1. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa głosu na Walnych Zebrania Członków.

 

§ 16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia, należy:

a)   branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

b)   postrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)   godne reprezentowanie Stowarzyszenia,

d)   płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)  skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) nagannej postawy etycznej,

e)  rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 

 

 

Rozdział IV

 

Organy stowarzyszenia

§ 18

 

Organami Stowarzyszenia są,

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 19

 

Kadencja władz.

a)          kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów,

b)          Przy podejmowaniu uchwał o wyborze Członków Organów wszystkich władz stowarzyszenia ma zastosowanie §23 ust. 2 statutu.

 

§ 20

 

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia na kadencję, która trwa trzy lata.

 

§ 21

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 22

 

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być

zwyczajne i nadzwyczajne,

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd

raz na trzy lata,

 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd

Stowarzyszenia:

a)       z własnej inicjatywy,

b)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)       na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu

miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd o jego zwołaniu  i

debatuje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 23

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

a)       uchwalenie programu organizacyjnego i finansowego działalności Stowarzyszenia,

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej,

c)       uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,

d)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)       podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia,

f)        ustalenie wysokości i tytułu płacenia składek członkowskich,

g)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie jest ważne  w pierwszym terminie jego zwołania  przy obecności co najmniej połowy  członków uprawnionych do głosowania, a w określonym drugim terminie jego zwołania  bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu , dokonanym na nie mniej niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania w formie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia , bądź w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru , bądź w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez członka uprawnionego do głosowania Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie całości Zarządu ze względu na nie uchwalenie absolutorium dla Zarządu lub nie wywiązywanie się ze swych obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 ogółu członków.

 

§ 24

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy z pośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją.

 

 

 

§ 25

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnym Zebraniem Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia ,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 26

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu:

a)   na własną prośbę,

b)  jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków,

c)   działa niezgodnie ze statutem,

d)  w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Zarządu.

 

§ 27

Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania ze składu Zarządu

 

§ 28

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o  uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy,

a)       przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b)       nadzór nad działalnością Stowarzyszenia ,

c)       wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenie uchyleń w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

d)       składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności za Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e)       składanie zastrzeżeń w stosunku do przyjmowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia,

f)        występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

 

§ 29

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

 

 

§ 30

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji  skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

§ 31

 

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze,

 

§32

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

a)  składek członkowskich,

b)  darowizn, spadków, zapisów,

c)  dotacji,

d)  ofiarności publicznej,

e)  dochodów z majątku,

f)   dochodów z działalności statutowej.

 

§ 33

 

Wszelkie środki pieniężne mają być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 34

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 35

 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 36

 

Zabronione jest:

a)     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)     Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  Stowarzyszenia,

d)     Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 37

 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia jest prezes jednoosobowo lub co najmniej dwaj członkowie zarządu działający  łącznie w tym obowiązkowo SEKRETARZ.
 2. Do zawierania umów rozporządzających majątkiem, Stowarzyszenia powyżej kwoty będącej trzykrotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia określonego przez Prezesa GUS za rok ubiegły, udzielania pełnomocnictwa procesowego wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym obowiązkowo Prezesa lub Sekretarza.

 

Rozdział VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 38

 

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy zastosowaniu uchwał w przedmiocie zmiany statutu ma zastosowanie §23 ust. 2 statutu.

 

§ 39

 

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na postawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością tj. 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Przy podejmowaniu uchwał przewidzianych w ust. 1 i 2 ma zastosowanie §23 ust. 2 statutu.

 

Nysa dnia: 31.03.2017 r.